De Vrije Basisschool Zolder-Centrum
Lagere school 't Molenholleke herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind ?

Lagere school 't Molenholleke herstart. Wat betekent dat voor jou en je kind ?

Beste ouder,  

Onze lagere school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

 • Wie start opnieuw? En op welke dagen gaan ze naar school? 
  We kozen voor een gefaseerde herstart.

Leerjaar - groep

Startdatum

Wanneer lessen op school

Schoolpoort open

6e Leerjaar

15/5/20

ma/di of do/vrij  8.40-15.10

Toezicht vanaf 8u25 zodat het toekomen op school  gespreid mogelijk is

1e leerjaar

18/5/20

ma/di of do/vrij  8.40-15.10

2e leerjaar

25/5/20

ma/di of do/vrij  8.40-15.10

 

Elke klasgroep, bestaande uit de helft leerlingen, krijgt les van de eigen juf.

Elke klas krijgt tijd en ruimte om  de nodige veiligheidsmaatregelen aan te leren. 

Een gecombineerde aanpak van online-leren (2 ½ dagen ) en leermomenten in de klas (2 dagen) geeft voldoende kansen om de basisvaardigheden voor het 1e en 2e leerjaar te behalen en om de overgang naar het secundair voor het 6e leerjaar voor te bereiden.

De dagen waarop je kind geen lesmomenten heeft (1e, 2e en 6e) kan je kind naar de noodopvang in de school onder bepaalde voorwaarden.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van onze leerlingen.

We zullen de eerste dagen na de opstart van 15 mei direct onze aanpak evalueren en indien nodig bijsturen.  Nieuwe afspraken worden u tijdig per mail bezorgd.  

 

 • Wat gebeurt er met de leerjaren (3e, 4e en 5e) die niet starten na 15 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang.   Ook voor hen besteden we tijd aan emoties en zorgen.  De klasjuf probeert in de opvang, telefonisch of via videochat de klasgroep te bereiken.

 • Hoe wordt de opvang georganiseerd?  Welke kinderen vangen we op?

-kinderen van ouders die niet thuis werken m.a.w. ouders die fysiek op de werkvloer aanwezig zijn.   

-kinderen van ouders in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. 

-leerlingen die het moeilijk hebben thuis.

M.a.w. er kunnen meer leerlingen naar de opvang, omdat meer ouders opnieuw buitenshuis werken.  Het zijn ouders die hun kind niet meer thuis kunnen opvangen.

Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de directie.

De leerlingen in de opvang blijven verder nieuwe leerstof krijgen, net zoals hun klasgenoten die thuis leren.

De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.   

De voor- en naschoolse opvang en de opvang woensdagnamiddag zal in samenwerking met ’t Klim-op-ke gebeuren.  Gezien de school pas maandag overleg heeft met de gemeentelijke diensten, zal het informeren pas  volgende week kunnen gebeuren. 

 • Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

  Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in hun klaslokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

  Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen lunchen in de klas en spelen binnen hun bubbel  op de speelplaats. De leerlingen van de opvang eten in de eetzaal en spelen in hun bubbel.  Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. 
Elk kind dat les krijgt,  blijft best op school eten.  Om in- en uitlopen, het rondlopen en het elkaar kruisen op de klasvloer te vermijden, eten we in de klas aan de bank en stoppen we al het afval in de brooddoos.  Geef je kind een handdoekje mee.
Voor de kinderen in de opvang blijft het ritme van halve dagen van toepassing.

  Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar in de klas, de gangen en op de speelplaats. Het aantal leerlingen in de klas is gehalveerd.  Op de speelplaats en in de gangen zijn markeringen aangebracht om de  1,5 m

  Mondmaskers: de leerlingen moeten geen mondmasker dragen, maar het kan. De leerkrachten beschikken over een mondmasker en een face-shield.

  Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen schoon.
Voor alle kinderen, zowel deze in de klas als in de opvang vragen we eigen schrijfgerei mee te brengen.  Het schrijfgerei zit in een pennenzakje. 
Een leesboek of strip van thuis is ook nuttig. 
Wie graag een eigen laptop, tablet of console wenst mee te brengen, draagt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.  De computergeluidjes moeten wel afgezet kunnen worden. 

De schrijfmaterialen van de klas worden NIET gebruikt om besmetting te vermijden.   Anderzijds voorziet de school, voor wie niet zelf een laptop e.d. kan meebrengen,  dat je kind toch online kan gaan.  De juf zal hier oog voor hebben. 
M.a.w. materialen kunnen NIET onderling uitgewisseld worden.  Ieder kind houdt het bij zijn of haar materiaal.  Daarom gaat de boekentas mee naar zijn of haar bank.

  Traktatie jarigen : jarigen worden online gefeliciteerd.  Traktaties kunnen voorlopig niet.

 

 • Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

  Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.

 

  Je kind betreedt de schoolpoort Heldenplein op teken van de juf tussen 8u25 en 8u40. De juf aan de poort bewaakt of er voldoende afstand wordt gehouden.  Onmiddellijk aan de schoolpoort krijgt je kind de gelegenheid om de handen te ontsmetten.

 

  Wanneer haal je je kind af aan de schoolpoort Heldenplein ?
- voor de kinderen die in de opvang zitten en enkel voormiddag komen om 12u.
- voor de kinderen die les krijgen en zij die in de namiddagopvang zitten vanaf 15u10.
info over de buitenschoolse opvang volgt in de loop van de volgende week
Houd er rekening mee dat het verlaten van de school meer tijd in beslag kan nemen.  We wensen de social distancing tussen de leerlingen te respecteren.

 

  Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

 

  Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.

 

  Blijf niet praten aan de poort.

 

  Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

  Materialen worden  onderling niet gewisseld.  Kijk de boekentas na of er alles (pennenzak met schrijfgerief, handdoekje, drinkbus, …..) in zit.

 

 • Wat als je kind ziek is?

Zieke kinderen moeten thuisblijven.

Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

-          Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

-          Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het apart . We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

 • Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.

Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.

-          Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   

-          Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  

-          Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren. 

 • Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

  We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend leerdoelen-pakket.

 

  Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgt de leerkracht voor. Ze zorgt voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.

 

  Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.

 

  Er worden geen toetsen afgenomen.  We evalueren op basis van voortgang.  Volgend schooljaar sluiten we opnieuw aan op de verworven kennis en vaardigheden.  Voor elke leerling kan dit anders zijn. Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie.       

 

  Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.     

 

  Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 • Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

  Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.

 

  Bereid je kind voor: leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.  Praat thuis ook over de nood aan handhygiëne en social distancing.  Leg uit waarom materialen onderling niet uitgewisseld kunnen worden.

 

  Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar, zorgleraar of directie. Samen zoeken we oplossingen. 

 

  Het Vrij CLB Limburg opent vanaf 12 mei opnieuw de Coronachat.  Stel jouw coronavraag.  De chat wordt bemand door onze artsen, van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 16u.

 

 • Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

  

Enkele tips: 

Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 

Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 

Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 

Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de school. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

 

 ·          Meer informatie?     

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

 


Met vriendelijke groeten,
Rita Grosemans 

directie Vrije Basisschool 't Molenholleke

Terug naar overzicht

Onze klasblogs

Hieronder vind je al onze klasblogs, met foto's per leerjaar.